مجوزهای ثبت نرم افزار

گواهی تایید فنی نرم افزار شورای عالی انفورماتیک کشور
گواهی ثبت در شورای عالی انفورماتیک
گواهی ثبت نرم افزار رایانه ای مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
گواهی ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوزهای فعالیت شرکت سامانه ارتباطات کیمیا

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
پروانه فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت
گواهی رتبه بندی احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
شورای عالی انفورماتیک